Koszyk
Koszyk jest pusty

Zasady ochrony danych osobowych

Za pośrednictwem poniższych Zasad ochrony danych osobowych (dalej jako „Zasady”) informujemy osoby, których dane dotyczą, których dane przetwarzamy, o wszelkich czynnościach przetwarzania i o zasadach ochrony prywatności osób, których dane dotyczą.

1. Właściwe osoby

Administratorzy danych osobowych:

STUDENT AGENCY k.s., IČ 253 17 075, z siedzibą w Brnie, náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno

oraz

STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., IČ 081 20 803, z siedzibą w Brnie, náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno

oraz

RegioJet a.s., IČ: 283 33 187, z siedzibą w Brnie, náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno

oraz

ORBIX s.r.o., IČ: 266 94 638, z siedzibą w Pradze, Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

jako wspólni administratorzy danych osobowych w rozumieniu art. 26 GDPR (dalej także jako „Firmy”, „my”, „nasze” lub „nas”).

Wspólni administratorzy należą do holdingu STUDENT AGENCY i zapewniają sobie wzajemnie działania, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

Wspólni administratorzy zawarli między sobą umowę o zmianie praw i obowiązków, zgodnie z którą właściwym administratorem danych osobowych w przypadku wypełniania obowiązku informacyjnego i stosowania praw osób, których dane dotyczą, jest firma STUDENT AGENCY k.s. Firma STUDENT AGENCY k.s jest także odpowiedzialna za stosowanie obowiązku powiadamiania przy zmianie lub wymazaniu danych osobowych lub ograniczaniu przetwarzania, za obowiązek wprowadzenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków, prowadzić ewidencję o przetwarzaniu danych osobowych oraz ogłaszać ewentualne naruszenia zabezpieczeń danych osobowych.

Firma STUDENT AGENCY k.s. według umowy występuje jako centralne miejsce kontaktowe dla osób, których dane dotyczą, których dane osobowe są przetwarzane wspólnymi administratorami. Każda osoba, której dane dotyczą, może stosować swoje prawa zgodnie z GDPR u każdego z administratorów danych osobowych i w stosunku do każdego z nich bez względu na warunki określone w wyżej wspomnianej umowie.

Kontakt do administratora:

telefon: +420 222 222 221;

e-mail: privacy@studentagency.cz

2. Podstawowe zagadnienia

GDPR:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE obowiązujące od 25.5.29018.

Dane osobowe:

Danymi osobowymi w sensie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „GDPR”) rozumie się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (tzn. o osobie, której dane dotyczą = o Tobie).

Specjalne dane osobowe:

Za specjalne dane osobowe przyjmuje się dane o pochodzeniu rasowym czy etnicznym, preferencjach politycznych, wyznaniu czy przekonaniom filozoficznym lub członkostwie w związkach zawodowych, oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych za celem jednorazowej identyfikacji osoby fizycznej i danych o stanie zdrowa czy o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Osoba, której dane dotyczą = Ty:

Osobą, której dane dotyczą, rozumie się zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, przy czy możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna jest osobą fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, zwłaszcza poprzez odniesienie do określony identyfikator, np. na imię, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator sieciowy lub na jeden czy więcej specjalnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub towarzyskiej identyfikacji tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych:

Za przetwarzanie danych osobowych w sensie art. 4. ust. 2 GDPR uważa się jakiekolwiek działanie czy zbiór działań z danymi osobowymi lub zbiorem danych osobowych, który jest przeprowadzany za pomocą lub bez pomocy działań automatycznych, jakimi mogą być gromadzenie, zapisywanie, sortowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowanie lub modyfikacja, wyszukiwanie, przeglądanie, wykorzystanie, udostępnienie, szerzenie lub jakiekolwiek inne udostępnienie, dostosowanie czy łączenie, ograniczanie, wymazywanie lub niszczenie.

Administrator:

Za administratora w sensie art. 4 ust. 7 GDPR uważa się osobę fizyczną lub prawną, organ władzy państwowej, agencję lub inny podmiot, który sam lub wspólnie z innymi wskazuje cele i środki przetwarzania danych osobowych; jeśli cele i środki takiego przetwarzania są wskazane w prawie UE czy kraju członkowskiego, może to prawo wskazać administratora lub specjalne kryteria jego wskazania; zatem i Firmę.

Podmiot przetwarzający:

Podmiotem przetwarzającym w sensie art. 4 ust 8.GDPR jest osoba fizyczna lub prawna, organ władzy państwowej, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe dla administratora; zatem i niektórzy partnerzy handlowi Firmy, którzy na zamówienie i według dyspozycji Firmy, ewentualnie upoważnionego pracownika Firmy, wykonują dla Firmy jako administratorzy przetwarzanie danych osobowych.

Organ nadzorczy:

Organem nadzorczym w Republice Czeskiej uznaje się Urząd ochrony danych osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů) (dalej jako „UODO”).

Ryzykowne przetwarzanie:

Jako ryzykowne przetwarzanie rozumie się przetwarzanie, które prawdopodobnie przedstawia ryzyko dla praw i wolności osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie nie jest okazjonalne lub zawiera przetwarzanie specjalnych kategorii danych lub danych osobowych dotyczących wyroku w sprawach karnych i czynów karalnych określonych w art. 10 GDPR.

3. Przetwarzane dane osobowe

Przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, datę urodzenia), dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon), dane zawarte w życiorysach kandydatów o pracę, dane księgowe (numer konta bankowego), historię zamówień i dostaw, dane o reklamacjach. Te dane przetwarzamy zgodnie z GDPR i pozostałymi prawnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

4. Kategorie osób, których dane dotyczą

a) Klienci
b) Dostawcy towarów i usług
c) Potencjalni klienci oraz dostawcy towarów i usług
d) Kandydaci o pracę
e) Odwiedzający strony internetowe
f) Odbiorcy aktualności

5. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w jednoznacznie określonym celu:

Kategorie osób, których dane dotycząCel przetwarzania danychPodstawa prawna i przetwarzane dane osoboweCzas przetwarzania
Nasi klienci – WEWNĄTRZKRAJOWY transport autobusowy i kolejowyWypełnianie i realizacja umów zawartych z klientamiPodstawą prawną jest wypełnianie umowy. Zdecydowaną większość klientów tworzą osoby fizyczne, u których przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, pozostałe informacje z MojeID, ewentualnie specjalne kategorie – ZTP, senior pond 60 lat, dziecko do 6 lat, dzieci 6-15 lat, legitymacja uczniowska do 15 lat, legitymacja studencka do 26 lat, dokumenty potwierdzające prawo do ulgi, dokumenty podróżne), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres IP), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, oraz dane o aktualnych zamówieniach i o złożonych reklamacjach. Wyjątkowo współpracujemy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i osobami prawnymi, u których przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa), dane kontaktowe (adres doręczenia lub adres trwałego pobytu, e-mail, telefon), dane księgowe (numer konta bankowego), dane o aktualnych zamówieniach i złożonych reklamacjach.W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownej.
Nasi klienci – MIĘDZYNARODOWY transport autobusowy i kolejowyWypełnianie i realizacja umów zawartych z klientamiPodstawą prawną jest wypełnianie umowy. Zdecydowaną większość klientów tworzą osoby fizyczne, u których przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, pozostałe informacje z MojeID, ewentualnie specjalne kategorie – ZTP, senior pond 60 lat, dziecko do 6 lat, dzieci 6-15 lat, legitymacja uczniowska do 15 lat, legitymacja studencka do 26 lat, dokumenty podróżne), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres IP), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, oraz dane o aktualnych zamówieniach i o złożonych reklamacjach. Wyjątkowo współpracujemy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i osobami prawnymi, u których przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa), dane kontaktowe (adres doręczenia lub adres trwałego pobytu, e-mail, telefon), dane księgowe (numer konta bankowego), dane o aktualnych zamówieniach i złożonych reklamacjach.W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownej.
Nasi klienci – pośrednictwo w transporcie lotniczym osóbWypełnianie i realizacja umów zawartych z klientamiPodstawą prawną jest wypełnianie umowy. U klientów przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usługi. W przypadku klientów osób fizycznych przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, informacje o stanie zdrowia, numer programu lojalnościowego, obywatelstwo, dokument podróżny), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, o raz dane o aktualnych zamówieniach i o złożonych reklamacjach. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa, data urodzenia), które są niezbędne przy pośredniczeniu w usłudze, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres doręczenia lub adres trwałego pobytu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, dane księgowe (numer konta bankowego), dane o aktualnych zamówieniach i złożonych reklamacjach.W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownej.
Nasi klienci – pośrednictwo sprzedaży i sprzedaż wycieczekWypełnianie i realizacja umów zawartych z klientamiPodstawą prawną jest wypełnianie umowy. U klientów przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usługi. W przypadku klientów osób fizycznych przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, dokument podróżny), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres doręczenia lub adres trwałego pobytu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, oraz dane o aktualnych zamówieniach i o złożonych reklamacjach. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa, data urodzenia), które są niezbędne przy pośredniczeniu w usłudze, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres doręczenia lub adres trwałego pobytu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, dane księgowe (numer konta bankowego), dane o aktualnych zamówieniach i złożonych reklamacjach. Podstawą prawną jest zgoda osób, których dane dotyczą. U osób fizycznych mogą być przetwarzane specjalne dane osobowe (dane o stanie zdrowia).W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownej.
Nasi klienci – pośrednictwo w poszczególnych usługach w ruchu turystycznymWypełnianie i realizacja umów zawartych z klientamiPodstawą prawną jest wypełnianie umowy. U klientów przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usługi. W przypadku klientów osób fizycznych przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, informacje o stanie zdrowia, obywatelstwo, dokument podróżny), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres doręczenia lub adres trwałego pobytu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, oraz dane o aktualnych zamówieniach i o złożonych reklamacjach. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa, data urodzenia), które są niezbędne przy pośredniczeniu w usłudze, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres doręczenia lub adres trwałego pobytu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, dane księgowe (numer konta bankowego), dane o aktualnych zamówieniach i złożonych reklamacjach.W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownej.
Nasi klienci – pośrednictwo w usługach realizacji praw podróżnych w transporcie lotniczym firmy Click2Claim s.r.o.Wypełnianie i realizacja umów zawartych z klientamiPodstawą prawną jest wypełnianie umowy. U klientów, ewentualnie u osób kontaktowych osób prawnych, przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer programu lojalnościowego, dokument podróżny, numer biletu), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz dane o aktualnych zamówieniach i o złożonych reklamacjach.W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownej.
Nasi klienci – pośrednictwo w ubezpieczeniuWypełnianie i realizacja umów zawartych z klientamiPodstawą prawną jest wypełnianie umowy. U klientów przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usługi. W przypadku klientów osób fizycznych przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, oraz dane o aktualnych zamówieniach i o złożonych reklamacjach. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa, data urodzenia), które są niezbędne przy pośredniczeniu w usłudze, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres doręczenia lub adres trwałego pobytu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, dane księgowe (numer konta bankowego), dane o aktualnych zamówieniach i złożonych reklamacjach.W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownej.
Nasi klienci – zapewnienie uzyskania uprawnień do pobytu (wizy)Wypełnianie i realizacja umów zawartych z klientamiPodstawą prawną jest wypełnianie umowy. U klientów przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usługi. W przypadku klientów osób fizycznych przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, dokument podróżny), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, oraz dane o aktualnych zamówieniach i o złożonych reklamacjach. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa, data urodzenia), które są niezbędne przy pośredniczeniu w usłudze, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres doręczenia lub adres trwałego pobytu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, dane księgowe (numer konta bankowego), dane o aktualnych zamówieniach i złożonych reklamacjach. Podstawą prawną jest zgoda osób, których dane dotyczą. U osób fizycznych mogą być przetwarzane specjalne dane osobowe (dane o stanie zdrowia).W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownej.
Nasi klienci – pośrednictwo w zagranicznych wyjazdach akademickichWypełnianie i realizacja umów zawartych z klientamiPodstawą prawną jest wypełnianie umowy. U klientów przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usługi. W przypadku klientów osób fizycznych przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, informacje o uzyskanym wykształceniu, obywatelstwo, dokument podróżny), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres doręczenia lub adres trwałego pobytu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, oraz dane o aktualnych zamówieniach i o złożonych reklamacjach. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa, data urodzenia), które są niezbędne przy pośredniczeniu w usłudze, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres doręczenia lub adres trwałego pobytu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, dane księgowe (numer konta bankowego), dane o aktualnych zamówieniach i złożonych reklamacjach. Podstawą prawną jest zgoda osób, któruch dane dotyczą. U osób fizycznych mogą być przetwarzane specjalne dane osobowe (dane o stanie zdrowia i wyznaniu).W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownej.
Nasi klienci – pośrednictwo w zagranicznych wyjazdach szkolnych.Wypełnianie i realizacja umów zawartych z klientamiPodstawą prawną jest wypełnianie umowy. U klientów przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usługi. W przypadku klientów osób fizycznych przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, informacje o stanie zdrowia, obywatelstwo, dokument podróżny), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres doręczenia lub adres trwałego pobytu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, oraz dane o aktualnych zamówieniach i o złożonych reklamacjach. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa, data urodzenia), które są niezbędne przy pośredniczeniu w usłudze, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres doręczenia lub adres trwałego pobytu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, dane księgowe (numer konta bankowego), dane o aktualnych zamówieniach i złożonych reklamacjach. Podstawą prawną jest zgoda osób, których dane dotyczą. U osób fizycznych mogą być przetwarzane specjalne dane osobowe (dane o stanie zdrowia i wyznaniu).W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownej.
Nasi klienci – zorganizowanie wycieczki szkolnejWypełnianie i realizacja umów zawartych z klientamiPodstawą prawną jest wypełnianie umowy. U klientów przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usługi. W przypadku klientów osób fizycznych przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, informacje o stanie zdrowia, obywatelstwo, dokument podróżny), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres doręczenia lub adres trwałego pobytu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, oraz dane o aktualnych zamówieniach i o złożonych reklamacjach. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa, data urodzenia), które są niezbędne przy pośredniczeniu w usłudze, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres doręczenia lub adres trwałego pobytu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, dane księgowe (numer konta bankowego), dane o aktualnych zamówieniach i złożonych reklamacjach. Podstawą prawną jest zgoda osób, których dane dotyczą. U osób fizycznych mogą być przetwarzane specjalne dane osobowe (dane o stanie zdrowia i wyznaniu).W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownej.
Nasi klienci – pośrednictwo w wyjazdach służbowychWypełnianie i realizacja umów zawartych z klientamiPodstawą prawną jest wypełnianie umowy. U klientów przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usługi. W przypadku klientów osób fizycznych przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, informacje o stanie zdrowia, obywatelstwo, dokument podróżny), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres doręczenia lub adres trwałego pobytu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, oraz dane o aktualnych zamówieniach i o złożonych reklamacjach. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa, data urodzenia), które są niezbędne przy pośredniczeniu w usłudze, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres doręczenia lub adres trwałego pobytu), przy pomocy których w ramach zawierania i wypełniania umowy komunikujemy się, dane księgowe (numer konta bankowego), dane o aktualnych zamówieniach i złożonych reklamacjach. Podstawą prawną jest zgoda osób, których dane dotyczą. U osób fizycznych mogą być przetwarzane specjalne dane osobowe (dane o stanie zdrowia i wyznaniu).W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownej.
Nasi klienci – pośrednictwo w parkowaniuWypełnianie i realizacja umów zawartych z klientamiPodstawą prawną jest wypełnianie umowy. U klientów, ewentualnie u osób kontaktowych osób prawnych, przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz dane o aktualnych zamówieniach i o złożonych reklamacjach.W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownej.
Nasi klienci – pośrednictwo w użytkowaniu metody płatności Twisto firmy Twisto payments a.s.Wypełnianie i realizacja umów zawartych z klientamiPodstawą prawną jest wypełnianie umowy. W przypadku, że klienci wybiorą do płatności naszych usług metodę płatności Twisto, przekazujemy firmie Twisto payments a.s., z siedzibą Újezd 450/40, Malá Strana 118 00 Praha 1, REGON: 016 15 165, dane osobowe klientów niezbędne do pośredniczenia w tej metodzie płatności. Dokładnie chodzi o następujące dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (e-mail, adres doręczenia) oraz dane księgowe (zawartość koszyka).W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownej.
Nasi klienci (ogólnie)Prowadzenie bazy danych klientów w celu powtórnego wykorzystania usługPodstawą prawną jest zgoda osób, których dane dotyczą. O klientach, ewentualnie o osobach kontaktowych osób prawnych, przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, numer programu lojalnościowego, dokument podróży), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu), historię zamówień i reklamacji, historię korespondencji..W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres 5 lat lub do odwołania zgody.
Prowadzenie statystykPodstawą prawną jest zgoda osób, których dane dotyczą. O klientach, ewentualnie o osobach kontaktowych osób prawnych, przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu), historię zamówień i reklamacji, historię korespondencji.W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres 5 lat lub do odwołania zgody.
Korzystanie z praw wynikających z relacji umownych po zakończeniu umowyPodstawą prawną jest nasz uzasadniony interes. O klientach, ewentualnie o osobach kontaktowych osób prawnych, przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, ewentualnie adres doręczenia lub adres trwałego pobyt), historię zamówień i reklamacji, historię korespondencji. Te dane po ukończeniu umowy są niezbędne do rozpoznania reklamacji, egzekucji wierzytelności i innych obowiązków wynikających z umów między nami a naszymi klientami.W tym celu dane mogą być przetwarzane przez okres 4 lat od ukończenia relacji umownej, a jeśli rozpoczęto postępowanie administracyjne lub sądowe, to przez cały okres ich trwania.
Przesyłanie mailów informacyjnych i ankiet zadowolenia/niezadowoleniePodstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w podnoszeniu jakości naszych usług. O klientach przetwarzamy dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu).W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzanie przez okres trwania relacji umownych oraz przez wymagany okres po ukończeniu relacji umownych.
Rozprzestrzenianie informacji handlowych w postaci newsletterów e-mail zawierających oferty produktów czy usług oraz aktualnościPodstawą prawną jest nasz uzasadniony interes. Do przetwarzania danych identyfikacyjnych i osobowych klientów dochodzi w celu rozprzestrzeniania informacji handlowych w z zgodzie z ustawą nr 480/2004 Sb. Administratorem jest Filip Zwyrtek, REGON 74354841, z siedzibą Koperníkova 1585/11, 737 01, Český Těšín i firma SmartSelling a.s., REGON 29210372, z siedzibą Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno.W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas nieokreślony aż do momentu, w którym odbiorca sam zrezygnuje z ich otrzymywania.
Wypełnianie naszych obowiązków w dziedzinie prowadzenia księgowości i w dziedzinie podatkówPodstawą prawną jest wypełnianie obowiązków prawnych, które nakazują nam przepisy prawne – ustawa o księgowości czy ustawa o podatku z wartości dodanej. Przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (ewentualnie adres doręczenia lub adres trwałego pobyt, e-mail, numer telefonu), dane księgowe (numer konta bankowego oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentach podatkowych).W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane do 10 lat od końca okresu podatkowego, w którym miała miejsce transakcja.
Dane osobowe zawarte w zapisie rozmowy telefonicznej na infolinii w celu wypełniania umowyPodstawą prawną jest wypełnianie umowy. Przetwarzanie danych osobowych (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane księgowe) z zapisów głosowych w ramach komunikacji elektronicznej jest niezbędne do wypełniania wzajemnych umownych zobowiązań z tymi podmiotami.W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownych.
Dane osobowe zawarte w zapisie rozmowy telefonicznej na infolinii w celu egzekwowania ewentualnych roszczeń prawnychPodstawą prawną jest nasz uzasadniony interes. Przetwarzanie danych osobowych (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane księgowe) z zapisów głosowych w ramach komunikacji elektronicznej jest niezbędne do egzekwowania roszczeń prawnych wynikających ze zobowiązań umownych z tymi podmiotami.W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane przez 4 lata od ukończenia umowy.
Dane osobowe zawarte w zapisie rozmowy telefonicznej na infolinii w celu podwyższania jakości usługPodstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane księgowe) z zapisów głosowych w ramach komunikacji elektronicznej przebiega w celu podwyższenia jakości naszych usług.W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane przez 1 miesiąc od ukończenia rozmowy telefonicznej.
Nasi dostawcy, współpracownicy i wierzycieleWypełnianie i realizacja umów zawartych z dostawcami, współpracownikami zewnętrznymi i wierzycielami, egzekucja wierzytelności.Podstawą prawną jest wypełnianie umowy. Przetwarzanie danych identyfikacyjnych i księgowych drugich stron umowy jest wymagane do wypełniania wzajemnych zobowiązań umownych.W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres trwania relacji umownych.
Wykorzystywanie praw wynikających z relacji umownych po zakończeniu umowyPodstawą prawną jest nasz uzasadniony interes. Zbieranie danych identyfikacyjnych i księgowych, m.in. o wykonanych płatnościach, jest niezbędne przy rozpatrywaniu reklamacji, egzekwowaniu wierzytelności i innych umownych obowiązkach płynących z umów zawartych między nami a osobami, których dane dotyczą.W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane przez 4 lata od ukończenia relacji umownej, a w przypadku postępowania spornego przez cały jego trwania.
Nasi potencjalni klienciRozprzestrzenianie informacji handlowych w postaci branżowych wiadomości i ogłoszeń, materiałów marketingowych, ofert usług, zaproszeń na branżowe wydarzenia itp.Podstawą prawną jest zgoda osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych (e-mail, ewentualnie pozostałe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane księgowe, które osoba, której dane dotyczą, udzieli).W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane do odwołania zgody.
Kandydaci do pracyOcena przydatności kandydata o pracę w procesie rekrutacji i ponowny kontakt w przypadku ukończenia umowy pracy z innym wybranym kandydatem w okresie próbnym.Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes. Zbieramy dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym kandydatów o pracę na potrzeby przebiegającego procesu rekrutacyjnego i ewentualnego ponownego kontaktu przy ukończeniu umowy o pracę z innym wybranym kandydatem w okresie próbnym.Dane osobowe są w tym celu przetwarzane w okresie 6 miesięcy od ukończenia procesu rekrutacji lub od przyjęcia innego wybranego kandydata na ogłaszaną pozycję jako pracownika.
Ewentualne udokumentowanie dotrzymania zakazu dyskryminacji i obowiązek równego traktowania wg ustawy o zatrudnieniu przy procesie rekrutacji pracownika;Podstawą prawną jest nasz uprawniony interes. Gromadzimy dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym kandydatów o pracę na potrzeby ewentualnego udokumentowania zgodności postępowania przy procesie rekrutacji na pozycji pracownika z zapisami ustawy o zakazie dyskryminacji i obowiązku równego traktowania.W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane przez 3 lata od ukończenia rekrutacji, a w przypadku przebiegającego postępowania przez cały okres jego trwania.
Odwiedzający strony internetoweStatystyki przed anonimizacją danych, wyświetlanie reklam naszych usług lub towarówPodstawą prawną jest nasz uprawniony interes w rozumieniu a) polepszania naszych usług i koncentrowaniu się na tym, co klienta naprawdę interesuje; b) oferowania klientowi podobnych usług lub towarów, które odpowiadają jego potrzebom, na podstawie dostępu do naszych stron internetowych. Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon), adres IP i cookies.W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane przez 2 lata od udzielenia danych.
Wysłanie odpowiedzi na pytanie odwiedzającego strony internetowePodstawą prawną jest wypełnianie umowy lub zgoda osoby, której dane dotyczą Przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon), adres IP i cookies, pytanie złożone poprzez formularz.W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu odpowiedzi na pytanie z formularza kontaktowego, nie dłużej jednak niż 30 dni lub okres, w czasie którego obowiązuje Twoja zgoda z przetwarzaniem.
Przesyłanie monitoringu cen biletu lotniczegoPodstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą, której przy rejestracji monitoringu cen biletu lotniczego udzieli. Przetwarzamy dane kontaktowe (e-mail). Administratorem jest Travelport Czech Republic s.r.o., REGON: 26137216 z siedzibą Sokolovská 685/136f, 186 00, Karlín.W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane do odwołania zgody.
Odbiorcy aktualnościRegularne wysyłanie informacji handlowych i innych ogłoszeń e-mailemPodstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą, której przy rejestracji odbioru aktualności udzieliła. Przetwarzamy dane kontaktowe (e-mail), zawartość koszyka, ewentualnie dane identyfikacyjne (imię i nazwisko). Administratorem jest Filip Zwyrtek, REGON 74354841, z siedzibą Koperníkova 1585/11, 737 01, Český Těšín oraz firma VIVmail.cz s.r.o., REGON 284 45 937, z siedzibą Jungmannovo náměstí 753/18, Nové Město, 110 00 Praha 1 oraz firma Smart Selling a.s., REGON 29210372, z siedzibą Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno.W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane do odwołania zgody.


6. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy tylko w okresie, który jest konieczny w celu ich przetworzenia – więcej tabela powyżej. Po upłynięciu tego okresu dane osobowe mogą być przechowywane wyłącznie w celach państwowej statystyki, w celach naukowych oraz w celach archiwisityki.

7. Odbiorcy danych osobowych i przekazanie danych osobowych poza Unię Europejską

W uprawnionych przypadkach możemy przekazać Twoje dane osobowe także pozostałym podmiotom (dalej jako „odbiorcy“). Może dojść do przekazania danych osobowych następującym odbiorcom:

 • Administratorzy, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wg naszych poleceń a relacje z nimi są uregulowane zgodnie z artykułem 28 GDPR:
 • Osoby zarządzające wykorzystywanym przez nas softwarem, lecz wyłącznie w celu zarządzania i wsparcia technicznego tych programów.
 • Osoby, które świadczą nam usługi i towar a w ramach tego dla nas przetwarzają Twoje dane osobowe
 • Pozostałe osoby prawne w ramach koncernu STUDENT AGENCY/RegioJet
 • organy państwowe i inne podmioty, jeśli wymaga tego obowiązujący przepis prawny;
 • organy władzy publicznej i inne podmioty, jeżeli przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy
 • inne podmioty w przypadku wydarzeń nieoczekiwanych, przy których udzielenie danych osobowych jest konieczne w celu ochrony życia, zdrowia, majątku lub innego publicznego interesu lub jeśli jest to konieczne w celu ochrony naszych praw, majątku czy bezpieczeństwa.

8. Zasady przetwarzania danych osobowych

Legalność

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zwłaszcza z GDPR.

Zgoda osoby, której dane dotyczącą

Dane osobowe przetwarzamy wyłączeni w sposób i w zakresie, w jakim udzieliłeś/łaś nam zgody, jeśli zgoda jest przedmiotem przetwarzania.

Minimalizacja i ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia celu ich przetwarzania, w okresie nie dłuższym niż jest to konieczne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Dokładność przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy z naciskiem na ich dokładność. Przy użyciu odpowiednich środków przetwarzamy zaktualizowane dane osobowe.

Transparentość

Za pośrednictwem niniejszych zasad i kontaktu wskazanego w niniejszych zasadach masz możliwość zapoznać się ze sposobem, w jaki Twoje dane osobowe przetwarzamy, a zarówno z ich zakresem i zawartością.

Celowe ograniczenia

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie koniecznym do wypełnienia wskazanego celu w zgodzie z tym celem.

Bezpieczeństwo

Dane osobowe przetwarzamy w sposób, który zapewnia ich właściwe zabezpieczenie, włączenie z ich ochroną za pomocą odpowiednich technicznych lub organizacyjnych środków przed nieuprawnionym przy bezprawnym przetworzeniem oraz przed przypadkową stratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach i profilowanie

Przy przetwarzaniu danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, ani do profilowania.

Za automatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym za profilowanie, ogólnie przyjmuje się jakąkolwiek formę decyzji opartą o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, tzn. bez wpływu człowieka, spoczywające m.in. na ocenianiu niektórych osobistych aspektów dotyczących osoby, której dane dotyczą, zwłaszcza w celu badania lub oszacowania, ewentualnie analizy, czy przewidzenia aspektów dotyczących jej efektywności pracy, sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, solidności, zachowania, miejsca, gdzie się znajduje, czy mobilności.

10. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Prawo wglądu do danych osobowych

Masz prawo wnioskować o dostęp do danych osobowych dotyczących Twojej osoby. Zwłaszcza masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy dane osobowe, które Ciebie dotyczą, są bądź nie są przez nas przetwarzane, a także uzyskać dalsze informacji o przetwarzanych danych i sposobu przetwarzania w znaczeniu odpowiednich ustanowień GDPR (cel przetwarzania, kategoria danych osobowych, odbiorcy, planowany okres przechowywania, istnienie prawa do zmiany, wymazania, ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu, źródło danych osobowych i prawo podania skargi). W przypadku, kiedy o to wniesiesz, dostarczymy Ci kopie danych osobowych, które o Tobie przetwarzamy, bezpłatnie. W przypadku powtórnego wniosku możemy za dostarczenie kopii fakturować opłatę odpowiadającą nakładom administracyjnym za przygotowanie. W celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych wykorzystaj kontakt podany w niniejszych zasadach.

Prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzane są na podstawie zgody

Kiedykolwiek masz prawo odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przez nas na podstawie takiej zgody przetwarzane. Zgodę możesz odwołać za pomocą kontaktu wskazanego w niniejszych zasadach.

Prawo do zmiany, ograniczenia lub usunięcia

Jeśli dowiesz się, że dane o Tobie przez nas posiadane są niedokładne, możesz wnioskować, abyśmy te dane bez zbędnej zwłoki zmienili. Jeśli jest to przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności przypadku odpowiednie, możesz również wnosić o uzupełnienie danych, które o Tobie posiadamy. Zmianę, ograniczenie przetwarzania czy usunięcie danych możesz uzyskać poprzez kontakt wskazany w niniejszych zasadach.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Masz prawo wnieść, abyśmy bez zbędnej zwłoki usunęli przez nas przetwarzane dane osobowe, które Cie dotyczą, a to w następujących przypadkach:

 • jeśli odwołasz zgodę z ich przetwarzaniem a na naszej stronie nie istnieje żaden inny uprawniony powód do ich przetwarzania, który by przeważał nad Twoim prawem do usunięcia danych;
 • jeśli wniosłeś sprzeciw do przetwarzania danych osobowych (więcej ponizej);
 • Twoje dane osobowe już nie są potrzebne do celów, dla których je zgromadziliśmy lub inaczej przetwarzaliśmy;
 • dane osobowy były przez nas przetwarzane bezprawnie;
 • dane osobowe były przez nas zgromadzone w związku z ofertą usług firmy informacyjnej osobie młodszej niż 18 lat;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wypełnienia prawnych obowiązków określonych przez prawo Unii Europejskiej lub w czeskim prawie, które nas dotyczą. Wnosić o usunięcie danych w tych przypadkach możesz poprzez kontakt wskazany w niniejszych zasadach.

Prawo domagania się usunięcia danych osobowych nie obowiązuje w sytuacji, kiedy przetwarzanie jest konieczne

 • do wykonania prawa do wolności słowa i informacji;
 • do wypełnienia naszych prawnych obowiązków;
 • z powodu interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego;
 • w celach archiwizacji w interesie publicznym, w celach badań naukowych czy historycznych, czy w celach statystycznych, jeśli jest prawdopodobne, że usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie zagrozi wypełnieniu celu wskazanego przetwarzania;
 • do określenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Czy istnieją powody niemożliwości skorzystania z prawa do usunięcia danych, możesz się dowiedzieć poprzez kontakt wskazany wyżej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadkach, kiedy:

 • zaprzeczysz dokładności danych osobowych. W tym przypadku ograniczenie obowiązuje przez okres potrzebny na zweryfikowanie dokładności danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest bezprawne i odmawiasz usunięcia danych osobowych a wnosisz zamiast tego o ich ograniczone wykorzystanie.
 • Twoich danych osobowych już nie potrzebujemy w celach, dla których je przetwarzaliśmy, ale Ty ich wymagasz do wskazania, wykonaniu lub obrony roszczeń prawnych;
 • wzniesiesz sprzeciw do przetwarzania (więcej poniżej).

W tym przypadku ograniczenie obowiązuje w okresie, w którym nie będzie zweryfikowane, czy uprawnione powodu na naszej stronie przeważają nad Twoimi uprawnionymi powodami. W czasie ograniczenia przetwarzania danych osobowych możemy Twoje dane osobowe przetwarzać (w wyjątkiem ich zapisu) tylko za Twoją zgodą albo z powodu wskazania, wykonania lub obrony naszych prawnych roszczeń, z powodu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, albo z powodu ważnego interesu publicznego Unii lub któregoś państwa członkowskiego. Jak wskazano powyżej, o ograniczenie przetwarzania możesz wnioskować poprzez kontakt wskazanych w niniejszych zasadach.

Prawo wnieść sprzeciw na przetwarzanie

Masz prawo wznieść sprzeciw do przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • W przypadku, że dane osobowe są przetwarzane z powodu, iż przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia zadania przeprowadzanego w interesie publicznym lub przy wykonywaniu władzy publicznej, przez którą jesteśmy zobligowani, lub w celach naszych uprawnionych interesów, a Ty wniesiesz sprzeciw do przetwarzania, nie możemy danych osobowych dalej przetwarzać, aż do chwili kiedy nie wskażemy poważnych uprawnionych powodów do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub do wskazania, wykonania lub obrony naszych roszczeń prawnych.
 • Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego a Ty wniesiesz sprzeciw do przetwarzania, nie będziemy już danych osobowych w tym celu przetwarzać.
 • Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach badań naukowych czy historycznych albo do celów statystycznych, nie będziemy ich dalej przetwarzać, jeśli tylko przetwarzanie nie jest konieczne do wypełnienia zadania przeprowadzanego z powodu interesu publicznego.
  Skargę możesz złożyć poprzez kontakt wskazany w niniejszych zasadach.

Prawo do przeniesienia danych

W przypadku, że Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody czy z powodu, że jest to konieczne do wypełnienia umowy zawartej między nami, masz prawo do nas zyskać dane osobowe, które Ciebie dotyczą, a których nam udzieliłeś, w strukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu formacie, jeśli dane osobowe są tak przez nas przetwarzane. Masz prawo przekazać te dane innemu administratorowi danych lub zawnioskować, abyśmy te dane przekazali bezpośrednio innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe do wykonania. W celu zyskania swych danych osobowych, zwróć się do naszego kontaktu wskazanego w niniejszych zasadach.

Prawo niebycia przedmiotem żadnej decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym, włączenie profilowania

W obecnym czasie nie używamy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W przeciwnym przypadku masz prawo nie być przedmiotem żadnej decyzji podjętej w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, włącznie z profilowaniem, które ma dla Ciebie skutki prawne lub Ciebie podobnym sposobem wyraźnie dotyczy. To nie obowiązuje w przypadku, że:

 • zautomatyzowane podejmowanie decyzji umożliwia przepis prawny;
 • zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest konieczne do zawarcia lub wypełnienia umowy zawartej między nami
 • doszło do udzielenia jasnej zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Prawo uzyskani informacji o naruszeniu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych

Jeśli jest prawdopodobnym, że skutkiem naruszenia naszych zabezpieczeń będzie wysokie ryzyko i dla Twych praw i wolności, oznajmimy Ci to naruszenie bez zbędnej zwłoki. Jeśli do przetwarzania Twoich danych osobowych były wykorzystane odpowiednie techniczne lub organizacyjne środki zapewniające na przykład niezrozumiałość dla osoby nieuprawnionej albo jeśli byśmy dodatkowymi działaniami zapewnili, że wysokie ryzyko się nie potwierdzi, informacji o naruszeniu przekazywać Ci nie będziemy.

Prawo podania skargi do organu nadzorczego

Jeśli podejrzewasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dochodzi do naruszenia obowiązków określonych w GDPR, masz prawo podać skargę do urzędu nadzorującego. Organem nadzorczym w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Skrzynka elektroniczna: qkbaa2n

Te Zasady ochorony danych osobowych obowiązują od 2.5.2019.

;